Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Wie runt deze website? 

Deze website wordt beheerd door Group A. De Witte (Group ADW). Wilt u contact opnemen? Dat kan via het bovenstaande adres of via: info@groupadw.be.

Het gebruik van deze website

Deze gebruiksvoorwaarden bepalen hoe u onze website kunt gebruiken.  Door het gebruik van onze website, accepteert u al deze voorwaarden en condities.

Inhoud van de website en uitsluiting van aansprakelijkheid 

De beschikbare informatie op deze website wordt uitsluitend aangeboden voor informatieve doeleinden. Group ADW en haar partnerende ondernemingen bieden geen enkele garantie voor de actuele toepasselijkheid, nauwkeurigheid, juistheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of de publicaties, dewelke zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen op deze website.
Group ADW en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit de toegang tot, de raadpleging van of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen. Dit geldt ook voor de hyperlinks, die worden gemaakt naar andere websites, rekening houdend met het feit dat deze hyperlinks puur informatief zijn en Group ADW en haar filialen niet aansprakelijk zijn voor de inhoud of voor het gebruik ervan.

Intellectueel eigendomsrecht

Group ADW is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website (inclusief afbeeldingen, logo’s en tekst, zonder beperkingen). Afgezien van het weergeven, het downloaden en het afdrukken van pagina’s van de website voor uw eigen persoonlijk gebruik, mag u de website of een deel van de inhoud van de website niet gebruiken en reproduceren of anders exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Group ADW.  Alle aanvragen moeten worden aangevraagd via info@groupadw.be.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De gebruiksvoorwaarden van deze website en het gebruik en de inhoud ervan worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht en enige geschillen met betrekking tot de gebruikstermijn, de website of het gebruik ervan worden onherroepelijk voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, in het gerechtelijke kanton van Sint-Niklaas.

Contact

Alle aanvragen met betrekking tot informatie over de website of de inhoud ervan kunnen worden ingediend bij info@groupadw.be.